Sie sind hier

Mat Häerz a Séil fir d’Gemeng Cliärref

Details

Mir als DP wëllen datt eis Gemeng Cliärref och an Zukunft eng liewenswäert Gemeng bleift, wou een an den eenzelen Uertschaften déi Liewensqualitéit huet, déi een am ländleche Raum erwaarde kann.

DP Cliärref well sech staark maachen, fir datt d’Uertschaft Cliärref, déi eng vun de wichtegste kulturellen an touristeschen Attraktioune vun eisem Land as, säi Stellewäert behaapten an ausbaue kann.

Fir datt ze erreeche wëlle mir als DP folgend politesch Schwéierpunkten an de kommende Jore setzen:

D’Infrastruktur an der Gemeng dem Zouwuess vun der Populatioun upassen.

Dozou gehéieren:

 • Massiven Ausbau vun der Schoul an der Maison-Relais zu Reiler
 • Bau vu kannersécheren a –gerechte Spillplazen an Infrastrukturen an deenen eenzelen Uertschafte vun der Gemeng.
 • Moderniséierung vun de Gemengeninfrastrukturen, ënner anerem der vereelste Kanalisatioun.
 • Astandsetzung an Ausbau vun de Kläranlagen an der Gemeng
 • Ausschaffe vun engem eenheetleche Bebauungsplang an Bautereglement fir déi ganz Gemeng.
 • D’Parkingsituatioun upassen

Revitaliséiere vu Cliärref am Interesse vun der ganzer Gemeng

Dozou gehéieren:

 • Ausbau vum touristesche Potential vun der ganzer Gemeng Cliärref
 • Erneierung vum Stadskär, fir datt d’Awunner an Touristen sech wuel an enger attraktiver a frëndlecher Atmosphäre fillen.
 • Reorganisatioun vun den touristeschen a kulturelle Verwaltungs- a Vermaartungsstrukturen.
 • Grënnung vun enger Kulturkommissioun mat enger Reorganisatioun a en Ausbau vun der kultureller Offer an der Gemeng fir hir Awunner an d’Visiteuren.
 • Bau vun engem ëffentleche Sportkomplex mat Schwammbasseng.

Cliärref, eng kanner- a familljefrëndlech Gemeng

 • Schoulen a Betreiungsplaze kannergerecht gestalten. Dozou gehéiert och den Ausbau vun der Schoul an der Maison-Relais zou Reiler.
 • Gesond, equilibréiert a regionaalt Iessen an de Betreiungsstrukturen.
 • Zesummenaarbecht tëschent Betreiungsstrukturen, Schoulen, Jugendhaiser a Veräiner.
 • Altersgerecht, thematesch villfälteg a sécher Kannerspillplazen.

D’Liewensqualitéit vun onsen Awunner verbesseren.

 • Ausschaffe vun engem Plang fir Verkéiersbelästigung an den Uertschaften Hengescht a Fëschbech ze reduzéieren. DP mécht sech staark fir eng Ëmgehungsstrooss fir déi zwou Uertschaften.
 • D’Mobilitéit däitlech verbesseren. Mir wëllen d’Offer vum ëffentlechen Transport méi effizient gestalten, andeems mer d’Lächer vum ëffentlechen Transportnetz iwwerpréiwen an eis duerfir asetzen datt ët verbessert gëtt.
 • D’Loftqualitéit an onser Gemeng regelméisseg iwwerpréiwen, an datt besonnesch zou Eselbouer, an dann déi noutwendeg Mesuren ergräifen.
 • E Secherheetskonzept mat der Police ausschaffen an ëmsetzen

Méi no beim Bierger a méi Sécherheet an de Finanzen

 • Biergerbureau mat flexibelen Öffnungszäiten. Mir setzen eis besonnesch fir e sougenannt Bierger-Zenter an, fir gängeg Saache séier an onkomplizéiert ze erleedegen.
 • Biergerconsultatiounen. Mir wëlle regelméisseg Biergerconsultatiounen organiséieren, an deenen d’Bierger dem Schäfferot hir Suergen, Problemer a Virschléi matdeele kënnen.
 • Regelméisseg Finanzscreeningen. D’DP setzt sech fir méi Effizienz bei den Ausgabe vun der Gemeng an a wëll iwwer sougenannte Screeningen an (inter-) kommunalen Akafzentralen zousätzlech Méiglechkeete fir nei Initiativen an Investitioune schafen.

Mir wëllen och drun erënneren, datt op Initiativ vun der DP d’Parlament eng Gemengefinanzreform ugeholl huet, déi fir eng méi gerecht Verdeelung vun de finanzielle Mëttelen op déi eenzel Gemenge suerge wäert. 74 Gemengen, dorënner och Cliärref, hunn dank der Gemengefinanzreform méi Geld zur Verfügung, wéi datt virun der Reform de Fall war. D’CSV a besonnesch hier Deputéierten hu géint déi Reform gestemmt.

Eng kanner- a familjefrëndlech Gemeng

 • Bildung
 • Kannerbetreiung
 • Famil
 • Jugend
 • Alter
Details

1. Bildung a Kannerbetreiung

Schoulen a Betreiungsplaze kannergerecht gestalten. D’DP wäert op eng kannergerecht Gestaltung vun de Raimlechkeete bei der Sanéierung oder beim Neibau vu Schoulen a Betreiungsplazen uecht dinn, fir de Kanner e motivéierend, gesond an altersgerecht Ëmfeld ze bidden. Dozou gehéiert och den Ausbau vun der Schoul an der Maison-Relais zou Reiler.

D’Qualitéit vun de Kannerbetreiungsinfrastrukture verbesseren. Fir dass sech Kanner wuel fillen a sech an hirer Entwécklung fräi entfale kënnen, wäerte mir bei der Sanéierung a Planifikatioun vun neie Betreiungsplazen op genuch Plaz an a ronderëm den Infrastrukturen oppassen.

Gesond, equilibréiert a regionaalt Iessen an de Betreiungsstrukturen. An ëffentleche Kantinne leeë mir ganz vill Wäert op eng kandgerecht souwéi e gesond an equilibréiert Iessen, haaptsächlech mat regionalen a saisonale Produiten.

Zesummenaarbecht tëschent Betreiungsstrukturen, Schoulen, Jugendhaiser a Veräiner. Wann d’Betreiung vun engem Kand a méi Hänn läit, ass eng kohärent Zesummenaarbecht tëschent all den Acteuren immens wichteg. D’Aarbecht mat de Kanner an de Kannerbetreiungsstrukturen a Grondschoule muss openeen ofgestëmmt sinn. Eis Kanner musse während der Betreiungszäit an der „Maison relais“ hiren Hobbyen a Fräizäitbeschäftegungen nogoen kënnen. Dowéinst wëlle mir d’Zesummenaarbecht tëschent de Betreiungsplazen, der Schoul, de Veräiner an eventuell och de Jugendhaiser verbesseren. Doduercher kënnen d’Offere besser openeen ofgestëmmt ginn (beispillsweis Hausaufgabenhëllef oder Nohëllef) bzw. fir systematesch Vakanzen- a Fräizäitaktivitéite besser mateneen ofzestëmmen.

D’Gemeng kann a soll hir Roll als Vermëttler tëschent den eenzelen Acteuren ubidden.

2. Famill, Jugend an Alter

E Konzept fir eng kandgerecht Gemeng. D’DP setzt sech dofir an, dass d’Gemengen zukunftsorientéiert Konzepter fir d’Wuelbefanne vun de Kanner opstellen. An Zesummenaarbecht mat Elteren, dem Léier- a Betreiungspersonal sollen, nieft bestoenden Offeren, weider Aktivitéiten an de Beräicher Sport, Kultur a Fräizäit ugebuede ginn. Am Mëttelpunkt sollen d’Wuelbefannen an d’Entwécklung vun de Kanner stoen, esou wéi Fräizäitofferen, déi et den Elteren erlaben Zäit mat hire Kanner ze verbréngen.

Altersgerecht, thematesch villfälteg a sécher Kannerspillplazen. D’DP setzt sech fir altersgerecht, thematesch villfälteg a sécher Kannerspillplazen an alle Gemengen an. Dowéinst wäerte mir méi grouss, schon existent Spillzonen, falls noutwendeg, nei gestalten an nei Spillplazen a Fräizäitanlagen op zousätzleche Plaze schafen.

Spillméiglechkeeten a Wunngebidder. D’DP wäert déi geziilt Ëmsetzung vu sougenannte verkéiersberouegte „Spillstroossen“ iwwerpréiwen. Mir wäerten dofir suergen, datt bei neie gréissere Lotissementer scho bei der Planifikatioun kannergerecht Spillzonen a Spillstroosse virgesi ginn. A bestoende Wunngebidder wëlle mir, wa méiglech, kannergerecht Spillzonen a Spillstroosse schafen.

Jugendhaiser mat Konzept. Mir wëllen d’Jugendhaiser zesumme mat de Verantwortlechen a Jugendlechen esou gestalten, datt eng héich Qualitéit vun der Betreiungsaarbecht an de Gemenge garantéiert gëtt. Nieft Fräizäitoffere wäert d’DP och präventiv a berodend Aarbecht vun de Jugendhaiser an de Beräicher Schoul, Drogen, Kriminalitéit, Gewalt, Aarbechtslosegkeet, Sexualitéit asw. ënnerstëtzen an d’Integratioun fërderen.

Jugendaarbecht vun de Veräiner fërderen. D’DP erkennt de Wäert vun de Sport- a Kulturveräiner an der Fërderung vun eise Kanner a Jugendlechen. Dowéinst wäerte mir d’Veräiner, déi am Beräich vun de Kanner- a Jugendaktivitéiten eng wichteg Roll spillen, finanziell a materiell ënnerstëtzen. Ausserdeem fërdere mir eng qualifizéiert Aus- a Weiderbildung vum Personal (Traineren, Museksenseignanten...) fir déi beschtméiglechst Fërderung vun de Jonken.

Wunnen a liewen an eiser Gemeng

 • Liewen
 • Wunnen
 • Schaffen
 • Integratioun
 • Inklusioun
 • Fräizäit
 • Veräiner
 • Sport
 • Kultur
Details

1. Liewen

Stadzentren, Stadquartieren an Duerfkären. D’DP wäert d’Bierger an d’Planifikatioun a Gestaltung vun den Zentren a Quartiere vun eise Gemenge matabezéie fir dës weider ze beliewen. (Verkéiersneireegelung, Gestaltung vun ëffentleche Plazen, Fouss- a Vëlosweeër, Vernetzung tëschent Duerfkären an der Ëmgéigend, Fërderung vun der Mobilité douce, Schutz an Erhalt vu prägende Strukturen an Infrastrukturen, ...).

2. Tourismus

Sanéierung vum Stadkär Cliärref. De Stadkär vu Cliärref soll erneiert ginn a méi frëndlech an attraktiv fir Touristen an eis Matbierger gestalt ginn. Dozou gehéieren en Iwwerschaffen an den Ausbau vun de Parkplazen, positive Konditioune fir Geschäftsleit schafen, d’Grënnung vun enger Kulturkommissioun mam Optrag Kulturoffer vun der Gemeng ze iwwerschaffen, ze verbesseren an auszebauen.

3. Bauen a Wunnen

Informatiounsméiglechkeeten fir all d’Bierger, ob se eng Wunneng hunn oder eng sichen. D’Gemenge sinn no um Bierger an dowéinst den idealen Uspriechpartner, wat Informatioune ronderëm d’Bauen a d’Wunnen ugeet. D’Gemenge sollen dobäi net a Konkurrenz zu de bestoenden Acteure stoen, mee villméi de Kontakt an Informatiounsfloss, besonnesch am soziale Wunnengsbau, tëschent alle Bedeelegte vereinfachen an erméiglechen.

Ausschaffen an Aféieren vun engem eenheetlechen, generelle Bebauungsplang fir d’ganz Gemeng Cliärref. Duerch d’Fusioun vun der Gemeng 2011 huet eis Gemeng 3 verschidde Bebauungspläng. Déi stame vun den 3 ale Gemengen Cliärref, Munzen an Hengescht. Fir den Duercherneen ze vermeide ginn dës Pläng prioritär iwwerschafft zou engem gemeinsamen, eenheetleche Bebauungsplang.

4. Integratioun

DP National: D’DP setzt sech an der Regierung fir eng verstäerkte Fërderung vun der Lëtzebuerger Sprooch an. Ënner der Leedung vum Bildungs- a vum Kulturministère gouf eng national Strategie fir d’Fërderung vun der Lëtzebuerger Sprooch ausgeschafft.

Nei Awunner informéieren. Nei Awunner vun enger Gemeng wëlle mir vun Ufank un iwwer d’Gemeng, hir Aktivitéiten an d’Veräiner informéieren. Mir wäerte reegelméisseg Wëllkommensdeeg zesumme mat der Veräiner organiséieren an eng praktesch Broschür mat alle wichtegen Informatiounen un nei Matbierger verdeelen.

5. Inclusioun

Inclusioun op kommunalem Niveau fërderen. Inclusioun ass der DP an alle politesche Beräicher wichteg. An der Gemeng Cliärref sollen déi al Gebaier, wa méiglech,  esou renovéiert ginn, datt se och fir Leit mat kierperlechen Handycape gutt accessibel sinn.

6. Fräizäitoffer (Veräiner, Sport a Kultur)

Potenzial vun de Schoulen a Veräiner mat abezéien. Eng Gemeng lieft virun allem duerch d’Aktivitéit vun de Veräiner. Dowéinst wëlle mir engersäits d’Jugendaarbecht vun de Veräiner geziilt fërderen an anersäits d’Zesummenaarbecht vu Betreiungsplazen, Schoulen, Jugendhaiser a Veräiner ausbauen. D’DP wëll ausserdeem de Benevolat méi staark ënnerstëtzen.

Kënschtler fërderen. D’DP leet vill Wäert dorop, déi lokal a regional Kultur ze fërderen a Kënschtler d’Méiglechkeet ze ginn, hir Wierker auszestellen. Duerch e reegelméissegen Dialog tëschent de Responsabelen an de Kulturschaafende sollen de Kënschtler adequat Raimlechkeeten an Infrastrukturen zougänglech gemaach ginn an d’Ausübung vun enger kënschtlerescher Aktivitéit esou erliichtert ginn.

D’Jugendszeen ënnerstëtzen. D’Jugendszeen dréit an de meeschte Länner, Stied an Dierfer staark zur Lokalkultur an de Gemenge bäi. Mir wäerten déi Jugendlech ënner anerem mat Graffitiplazen, Skateparken a méiglechst villsäitege Veranstaltungen dobäi ënnerstëtzen, Konscht a Kreativitéit legal auszeüben.

Kultur an Animatioun an der Gemeng fërderen. D’DP ënnerstëtzt Kultur an Animatioun am Sënn vun enger liewensfrouer Gemeng, déi d’Bierger zesumme bréngen an an d’Gemeinschaft integréieren. Duerfir si mir als DP fir d’Grënnung vun enger Kulturkommissioun

Attraktiv Sportanlagen. D’DP trëtt fir attraktiv a praktesch Sportanlagen an, déi virop solle vu Schoulen a Veräiner benotzt ginn. Mir wäerten och, a Collaboratioun mat de Veräiner, probéiere fir d’Sportanlagen alle Bierger souwäit wéi méiglech zougänglech ze maachen. Eis Piscine an der Gemeng as an engem desolaten Zoustand an zanter enger Zäit zou. Déi aktuell Bauprojete sinn nëmme fir e klenge Benotzerkrees virgesinn. Duerfir wëlle mir als DP en ëffentleche Sportkomplex mat Piscine bauen.

Eng besser Mobilitéit an eiser Gemeng

 • Allgemeng Mobilitéit
 • Verkéierssécherheet
 • Douce Mobilitéit
 • Parksituatioun
Details

1. Mobilitéit allgemeng

Mir wëllen d’Offer am ëffentlechen Transport méi effizient gestalten. Dowéinst wëlle mir dat staatlecht organiséiert Transportnetz op Lücken iwwerpréiwen.

2. Verkéierssécherheet

Sécherheet a Wunngebidder a bei Schoulen. Mir wäerten zousätzlech Sécherheetsmesure speziell fir d’Kanner op den neiste Stand setzen.

Sécherheetslücke bei ëffentleche Weenetzer zoumaachen. D’DP wäert déi néideg Moossnamen ergräifen, fir grad u Spillplazen, Schoulen, Fräizäitariichtungen a Betreiungsstrukturen d’Sécherheet vun de Foussgänger a Vëlosfuerer ze garantéieren. Mir wëllen all geféierlech Plazen am kommunale Verkéiersnetz detektéieren an deementspriechend entschäerfen. Zu eiser Léisung fir méi Sécherheet fir Foussgänger gehéieren och méi breet Trottoiren a beliichten Zebrasträifen.

3. Mobilité douce

Vëlosweenetz ausbauen. D’DP wëll déi kommunal Offer u Vëlosweeër ausbauen. Virun allem Schoulen a beléifte Fräizäitanlage solle sécher mam Vëlo erreechbar sinn. Mir wäerten dofir méi en dichten a séchere Reseau u Vëlosweeër bauen.

Virfaart fir Cyclisten a Foussgänger. Vill besicht ëffentlech Plazen an Infrastrukture solle mat genuch Vëlosboxen a Stellplazen equipéiert ginn.

4. Parkingssituatioun

Parking résidentiel upassen Mir wëllen d’Parkregelungen iwwerpréiwen an upassen, wou et néideg ass.

Eng secher, propper a liewenswäert Gemeng

 • Sécherheet
 • Propretéit
 • liewenswäert Gemeng
Details

1. Sécherheet

Méi Policepräsenz a Kontrollen. Mir setzen eis dofir an, datt d’Policepräsenz erhéicht gëtt. D’Police muss iwwer déi néideg Personalressourcen an optimal technesch Mëttel verfügen, fir z.B. organiséierten Drogenhandel a Kriminalitéit ze ënnerbannen. Zousätzlech fuerdert d’DP, datt Policepatrullen a Wunnquartieren ausgebaut ginn, fir preventiv géint Abriecher virzegoen. 

Reegelméisseg Iwwerschaffe vun de lokale Sécherheetspläng. Mir wäerte mat den zoustänneger Gemengekommissioun, de Bierger, an de lokalen a regionale Policekommissariater lokal Sécherheetspläng opstellen a reegelméisseg iwwerschaffen, fir se op d’Bedürfnisser vun de Bierger ofzestëmmen.

Bessert Beliichtungskonzept. Mir wëlle vill frequentéiert Plazen nuets besser beliichten an doduercher méi secher maachen. Och Foussgängerweeër, Busarrêten an Zebrasträife sollen uerdentlech beliicht sinn. Dat gëllt virun allem am Wanter, wa vill Schüler mueres am Däischteren ënnerwee sinn.

Defibrillatore rette Liewen. Mir wëllen d’Gemenge flächendeckend mat einfach ze benotzenden Defibrillatoren equipéieren. Dat gëllt zemol fir Schoul- a Sportinfrastrukturen a fir soss vill benotzten Ariichtungen.

2. Propretéit

Organiséierte Plang fir propper Gemengen. Propper a gefleegten Uertschaften si fir eis kee Luxus, mee e feste Bestanddeel vu liewenswäerte Gemengen.

Zousätzlech Dreckskëschten. Mir wëlle genuch ëffentlech Dreckskëschten opstellen, fir Knascht op Gréngflächen an op ëffentleche Plazen ze verhënneren

Reegelméisseg Iwwerpréiwung vun der Loftqualitéit. Mir wëllen d’Loftqualitéit an eiser Gemeng méi dacks iwwerpréiwen a wann néideg Moossnamen ergräifen, fir gesondheetlech Risiken ze reduzéieren.

Eng modern Gemeng déi no beim Bierger ass

 • Déngscht um Bierger
 • Kommunikatioun
 • Transparenz
 • Gesond Gemengefinanzen
Details

1. Déngscht um Bierger

Biergerbüroe mat flexibelen Ëffnungszäiten. Mir setzen eis fir d’Schafe vu sougenannte Bierger-Center an, fir gängeg Saache séier an onkomplizéiert z’erleedegen. Mir wëllen do d’Ëffnungszäiten op d’mannst op munchen Deeg un d’Aarbechtszäite vun de Bierger upassen.

De Kontakt an d’Kommunikatioun mat de Bierger gehéieren zu de wichtegsten Aufgabe vun enger Gemeng. Mir wäerten d’Gemengepersonal op dës Aufgab virbereeden, andeems mir spezifesch Formation continue zur Verfügung stellen. D’DP gesäit d’Gemengen als fortschrëttlechen Employeur, deen seng Mataarbechter motivéiert a seng Aufgaben zur Zefriddenheet vun hire Bierger erfëllt.

E-Gemenge maachen de Kontakt mam Bierger méi einfach. An de leschte Jore gouf scho munches gemaach, fir datt déi meescht Demanden an enger Gemeng kënnen online gemaach ginn. D’DP wäert d’Disponibilitéit vun de Gemengen online weider ausbauen an d’Benotzerfrëndlechkeet vun de Servicer verbesseren.

Elektronesch Aktenasiicht. Mir wëlle kommunal Verwaltungsvirgäng méi transparent a fir de Bierger novollzéibar gestalten. Dowéinst wëlle mir dem Beispill vun der Stad Lëtzebuerg nogoen an de Bierger eng elektronesch Asiicht an d’Akten an an den aktuelle Stand vun den Ufroe méiglech maachen.

2. Kommunikatioun

Biergerconsultatiounen. Mir wëlle reegelméisseg Biergerconsultatiounen organiséieren, an deenen d’Bierger dem Schäfferot hir Suergen, Problemer a Virschléi matdeele kënnen. D’Gemeng soll duerfir suergen, datt dem Bierger säin Uleies en uerdentleche Suivi kritt. D’Leit sollen och wëssen, wou hir Proposen oder Reklamatiounen dru sinn.

„Biergermatthëllef“. Mir wëllen e System, mat där de Bierger ka matdeelen, wann eppes an der Gemeng sollt gefléckt oder eppes sollt gebotzt ginn. Wa méiglech soll bannen 48 Stonnen eng Léisung fonnt ginn

3. Transparenz

Online-Zougang zu Dokumenter. All politesch a verwaltungsrelevant Dokumenter, déi keng perséinlech Informatiounen enthalen, sollen onageschränkt iwwer d’Internetsäite vun de Gemengen disponibel sinn.

4. Gesond Gemengefinanzen

Reegelméisseg Screeningen. D’DP setzt sech fir méi Effizienz bei den Ausgabe vun der Gemeng an a wëll iwwer sougenannte Screeningen an (inter-) kommunalen Akafzentralen zousätzlech Raim fir nei Initiativen an Investitioune schafen. Mir triede fir eng responsabel Finanzpolitik an. D’Verscholdungskapazitéite sollten nëmmen da genotzt ginn, wa bedarfsorientéiert Investitiounen an d’Zukunft vun der Gemeng a vun hire Bierger noutwendeg sinn.

DP National: Enn 2016 huet d’Parlament eng Gemengefinanzreform ugeholl, déi fir eng méi gerecht Verdeelung vun de finanzielle Mëttelen op déi eenzel Gemenge suerge wäert. D’DP huet mat der Aféierung vun engem Kompensatiounsmechanismus dofir gesuergt, datt mat dëser Reform keng Gemeng finanziell méi schlecht do steet, wéi am Referenzjoer 2015. D’Regierung huet déi enorm Wichtegkeet vun der Aarbecht erkannt, déi d’Gemengen am Interessi vun de Bierger leeschten. Dowéinst gouf beschloss, datt de Staat déi gesamt Käschte fir d’Gehälter vum Léierpersonal iwwerhëlt a soumat de Gemenge ronn 90 Milliounen Euro pro Joer méi zur Verfügung stinn. 74 Gemengen, dorenner och d’Gemeng Cliärref, hunn dank der Gemengefinanzreform méi Geld zur Verfügung, wéi dat virun der Reform de Fall war.

Eng energieeffizient an ëmweltfrëndlech Gemeng

 • Energieeffizienz
 • Ëmweltfrëndlechkeet
Details

1. Energieeffizienz

Nei Wunngebidder mat neien Energiekonzepter. D’DP setzt sech dofir an, datt grouss Lotissementer an Zukunft en Energiekonzept kréien.

DP National: D’DP fuerdert zënter 2008 d’Aféierung vun enger Klimabank, déi de Bierger bei der Finanzéierung vun Albausanéierunge finanziell ënner d’Äerm gräife soll. Mat dëser Regierung hu mir eis Iddi an d’Realitéit ëmgesat. Zënter dem 1. Januar 2017 fonctionnéiert d’Klimabank! Bis ewell hunn d’Bierger missen hir Sanéierungsprojete komplett virfinanzéieren. Dank der Klimabank kënnen déi Betraffen elo e Prêt à taux zéro bis zu 100.000 Euro ufroen, dee vum Staat subventionéiert gëtt.

Ëffentlech Gebaier energetesch sanéieren an erneierbar Energië fërderen an notzen. Do wou et sënnvoll a finanziell vertrietbar ass, solle kommunal Infrastrukturen energetesch sanéiert ginn.

D’ëffentlech Hand muss bei der Notzung vun erneierbaren Energien e Virbild sinn. D’ëffentlech Hand muss hirer Virbildfunktioun a Saachen erneierbar Energië gerecht ginn.

D’Stroossebeliichtung energetesch verbesseren. D’Stroossebeliichtung mécht e groussen Deel vum Stroumverbrauch vun enger Gemeng aus. D’DP wëll dofir de Stroumverbrauch vun der Stroossebeliichtung lues a lues reduzéieren andeem een op energieeffizient Alternativen zréckgräift, wéi zum Beispill op LED-Luuchten.

Ëffentlech Ausschreiwungen och mat Nohaltegkeetskritären. Zousätzlech zu den traditionelle Kritären, wëlle mir bei ëffentlechen Ausschreiwungen an aneren Acquisitioune kloer Richtlinne festleeën, déi d’Kritäre vun Nohaltegkeet, Ëmweltverdréiglechkeet a Kreeslafwirtschaft, schounende Waasserverbrauch an Energieeffizienz berécksiichtegen.

Fuerpark ëmrëschten a Luetstatiounen installéieren. D’DP setzt an der Gemeng op Elektromobilitéit a wäert den ëffentleche Fuerpark no an no op schuedstoffaarm bzw. elektresch Gefierer ëmrëschten. Zesumme mat private Partner wäerte mir de Reseau vu Luetstatioune fir Elektroautoen ausbauen.

2. Ëmweltfrëndlechkeet

De Bësch nohalteg notzen. Mir setzen eis fir eng nohalteg Opforstung an Notzung vum Bësch an, zum Beispill als Energiequell am Kader vun Hackschnitzelheizungen.

Landwirtschaft a Landschaftsfleeg gehéieren zesummen. Eis multifunktionell Landwirtschaft spillt nach ëmmer eng wichteg Roll an der Landschaftsfleeg. Mir erkennen d’Leeschtung un eise Baueren un a wëllen hir Aarbecht, am Aklang mat der Natur an der Aartevillfalt, och weider ënnerstëtzen.

Offallpolitik ass Ressourcepolitik. D’Offallpolitik ass e wichtegen Deel vum Ëmweltschutz, fir deen sech d’DP op lokalem Niveau asetzt. Besonnesch am Beräich vun der Offallvermeidung, dem Recyclage an der Kreeslafwirtschaft wëlle mir weider Impulser setzen. Eist Zil ass, datt ëmmer méi Offall vermidde bzw recycléiert ka ginn an ëmmer manner Offall op den Deponië lant..

Méi Kompostanlagen ubidden. Mir wëlle méi biologesch Kompostanlagen ënnerstëtzen, déi eng ëmweltfrëndlech Alternative fir natierlech Offäll duerstellen.

Kläranlagennetz ausbauen. D’DP ass sech bewosst, wéi wichteg eis Kläranlage sinn a wëll dowéinst den europäesche Bestëmmungen nokommen. Kläranlagen a Réckhalbecken si fir d’DP eng Prioritéit am Kader vum Ëmweltschutz. Dofir wëllt DP d’Kläranlagen an der Gemeng an d’Rei setzen an ausbauen.

Reewaassernotzung optiméieren. D’Waasserknappheet ass zu Lëtzebuerg zu engem seriöe Problem ginn. Bei der Sanéierung vu Neibaute vu kommunalen Infrastrukture wëlle mir dofir Reewaassernotzungssystemer aplangen, mat deenen zum Beispill Sanitäranlage kënne waasserspuerend fonctionnéieren.