Sie sind hier

De Wahlprogramm vun der DP Cliärref 2017

 

Mir als DP wëllen datt eis Gemeng Cliärref och an Zukunft eng liewenswäert Gemeng bleift, wou een an den eenzelen Uertschaften déi Liewensqualitéit huet, déi een am ländleche Raum erwaarde kann. DP Cliärref well sech staark maachen, fir datt d’Uertschaft Cliärref, déi eng vun de wichtegste kulturellen an touristeschen Attraktioune vun eisem Land as, säi Stellewäert behaapten an ausbaue kann.

Fir datt ze erreeche wëlle mir als DP folgend politesch Schwéierpunkten an de kommende Jore setzen:

 • D’ Infrastruktur an der Gemeng dem Zouwuess vun der Populatioun upassen.
  Dozou gehéieren:
  • Massiven Ausbau vun der Schoul an der Maison-Relais zu Reiler
  • Bau vu kannersécheren a –gerechte Spillplazen an Infrastrukturen an deenen eenzelen Uertschafte vun der Gemeng.
  • Moderniséierung vun de Gemengeninfrastrukturen, ënner anerem der vereelste Kanalisatioun.
  • Astandsetzung an Ausbau vun de Kläranlagen an der Gemeng
  • Ausschaffe vun engem eenheetleche Bebauungsplang an Bautereglement fir déi ganz Gemeng.
  • D’Parkingsituatioun upassen
    
 • Revitaliséiere vu Cliärref am Interesse vun der ganzer Gemeng
  Dozou gehéieren:
  • Ausbau vum touristesche Potential vun der ganzer Gemeng Cliärref
  • Erneierung vum Stadskär, fir datt d’Awunner an Touristen sech wuel an enger attraktiver a frëndlecher Atmosphäre fillen.
  • Reorganisatioun vun den touristeschen a kulturelle Verwaltungs- a Vermaartungsstrukturen.
  • Grënnung vun enger Kulturkommissioun mat enger Reorganisatioun a en Ausbau vun der kultureller Offer an der Gemeng fir hir Awunner an d’Visiteuren.
  • Bau vun engem ëffentleche Sportkomplex mat Schwammbasseng
    
 • Cliärref, eng kanner- a familljefrëndlech Gemeng
  • Schoulen a Betreiungsplaze kannergerecht gestalten. Dozou gehéiert och den Ausbau vun der Schoul an der Maison-Relais zou Reiler.
  • Gesond, equilibréiert a regionaalt Iessen an de Betreiungsstrukturen.
  • Zesummenaarbecht tëschent Betreiungsstrukturen, Schoulen, Jugendhaiser a Veräiner.
  • Altersgerecht, thematesch villfälteg a sécher Kannerspillplazen.
    
 • D’Liewensqualitéit vun onsen Awunner verbesseren.
  • Ausschaffe vun engem Plang fir Verkéiersbelästigung an den Uertschaften Hengescht a Fëschbech ze reduzéieren. DP mécht sech staark fir eng Ëmgehungsstrooss fir déi zwou Uertschaften.
  • D’Mobilitéit däitlech verbesseren. Mir wëllen d’Offer vum ëffentlechen Transport méi effizient gestalten, andeems mer d’Lächer vum ëffentlechen Transportnetz iwwerpréiwen an eis duerfir asetzen datt ët verbessert gëtt.
  • D’Loftqualitéit an onser Gemeng regelméisseg iwwerpréiwen, an datt besonnesch zou Eselbouer, an dann déi noutwendeg Mesuren ergräifen.
  • E Secherheetskonzept mat der Police ausschaffen an ëmsetzen
    
 • Méi no beim Bierger a méi Sécherheet an de Finanzen
  • Biergerbureau mat flexibelen Öffnungszäiten. Mir setzen eis besonnesch fir e sougenannt Bierger-Zenter an, fir gängeg Saache séier an onkomplizéiert ze erleedegen.
  • Biergerconsultatiounen. Mir wëlle regelméisseg Biergerconsultatiounen organiséieren, an deenen d’Bierger dem Schäfferot hir Suergen, Problemer a Virschléi matdeele kënnen.
  • Regelméisseg Finanzscreeningen. D’DP setzt sech fir méi Effizienz bei den Ausgabe vun der Gemeng an a wëll iwwer sougenannte Screeningen an (inter-) kommunalen Akafzentralen zousätzlech Méiglechkeete fir nei Initiativen an Investitioune schafen.
    

Mir wëllen och drun erënneren, datt op Initiativ vun der DP d’Parlament eng Gemengefinanzreform ugeholl huet, déi fir eng méi gerecht Verdeelung vun de finanzielle Mëttelen op déi eenzel Gemenge suerge wäert. 74 Gemengen, dorënner och Cliärref, hunn dank der Gemengefinanzreform méi Geld zur Verfügung, wéi datt virun der Reform de Fall war. D’CSV a besonnesch hier Deputéierten hu géint déi Reform gestemmt.

 

 

⇒ ⇒ ⇒ De komplette Programm fannt Dir hei [méi...] ⇐ ⇐ ⇐